Настоящият списък отразява част от възможностите ни за производство на химични продукти за лабораторни, фармацевтични и промишлени цели.

Наименование                                    Формула         Чистота


1.Азотна киселина  / 58 % /                                             HNO3                                                  чза
2.Азотна киселина  /100 %/                                            HNO3                                                  чза
3.Алуминиев основен ацетат /хидроксоацетат/    8.5 % разтвор                                  фарм.
4.Алуминиев сулфат                                                          Al2(SO4)3.18H20         чза
5. ά Алуминиев оксид                                                        Al2O3   
6.Алуминиев лактат                                                           С19Н15О9Аl                 фарм.
7.Алуминиев стеарат                                                                                                  фарм.
8.Алумиев флуорид                                                          AlF3.3H20                  чист
9.Алуминиево-амониев сулфат                                      AlNH4(SO4)2.12H20   чза
10.Алуминиево –калиев сулфат                                      AlK(SO4)2.12H20       чза
11.Амониев бромид                                                           NH4Br                          чза
12.Амониев бикарбонат/хидроген карбонат/               NH4HCO3                     чза
13.Амониев дихидрогенфосфат                                     NH4H2PO4                    чза
14.Амониев дихромат                                                       NH4Cr2O7                     чза
15.Амониево-железен II сулфат/морова сол/              (NH4)2(FeSO4)2.6H2O  чза
16. Амониево-железен III сулфат                                  NH4Fe(SO4)2.12H2O    чза
17.Амониево –живачен хлорид/амидохлорид/           NH2HgCl                   фарм.
18.Амониев карбонат                                                       (NH4)2CO3                фарм.
19.Амониев нитрат                                                           NH4NO3                       чза
20.Амониево-никелов сулфат                                        (NH4)2Ni(SO4)2.6H2O  чза
21.Амониев оксалат                                                         (NH4)2C2O4.H2O           чза
22.Амониев перлорат                                                       NH4ClO4                       чза
23.Амониев сулфат                                                          (NH4)2SO4                     чза
24.Амониев тартарат                                                        (NH4)2C2H4O6              чза
25.Амониев флуорид                                                        NH4F                            чза
26.Амониев хептамолибдат                                            (NH4)6Mo7O24.4H2O     чза
27.Амониев хидроген бифлуорид                                  NH4HF2                       чза
28.ди-Амониев хидроген фосфат                                  (NH4)2HPO4                    чза
29.Амониев хидроксид  -25 %  разтвор                         NH4OH                        чза
30.Амониев хлорид                                                           NH4Cl                           чза
31.Амониев цитрат                                                           (NH4)2C6H14O7            чза
32.Ацетон                                                                         СН3СОСН3                  чза
33.Бариев ацетат                                                             Ва(СН3СОО)2              чза
34.Бариев карбонат                                                          ВаСО3                          чза
35.Бариев нитрат                                                              Ba(NO3)2                      чза
36.Бариев оксалат                                                            ВаС2О4                        чза
37.Бариев оксид                                                               ВаО                             чза
38.Бариев пероксид                                                         ВаО2                            чза
39.Бариев перлорат                                                        Ba(ClO4)2                     чза
40.Бариев сулфат                                                            BaSO4                          чза
41.Бариев флуорид                                                         BaF2                             чза
42.Бариев хлорид                                                          BaCl2.2H2O                 чза
43.Бариев хромат                                                           BaCrO4                        чза
44.Борна киселина                                                      Н3ВО3               чза  и фарм.
45.Водороден пероксид 30 % разтвор                  Н2О2                           чза
46.Винена киселина                                               С4Н6О4                       фарм.
47.Глицерол                                                            С3Н8О3                      фарм.
48.Етанол  96 %                                                      С2Н5ОН                      чза
49.Железен II сулфат                                             FeSO4.7H2O                чза
50.Железен III сулфат                                            Fe2(SO4)3.9H2O           чза
51.Железен лактат                                                  C6H10O6Fe.xH2O        фарм.  
52.Живачен ацетат                                                 Hg(CH3COO)2            чза
53.Живачен бромид                                               HgBr2                          чза
54.Живачен йодид                                                  HgI2                            чза
55.Живочен I нитрат                                              Hg2(NO3)2.2H2O        чза
56.Живачен II нитрат                                             Hg(NO3)2.H2O           чза
57.Живачен тиоцианат                                           Hg(SCN)2                  чза
58.Живачен сулфат                                                 HgSO4                       чза
59.Живачен хлорид                                                HgCl2                         чза 
60.Итриев нитрат                                                   Y(NO3)3.6H20             чза   
61.Итриев хлорид                                                   YCl3.6H20                  чза
62.Кадмиев ацетат                                                 Cd(CH3COO)2.2H20   чза
63.Кадмиев карбонат                                             CdCO3                        чист
64.Кадмиев нитрат                                                Cd(NO3)2.4H20           чза
65.Кадмиев сулфат                                                CdSO4. 8/3H20           чза
66.Кадмиев хлорид                                                CdCl2.H20                  чза
67.Калаен хлорид                                                    SnCl2.2H20               чза
 68.Калиево алуминиев сулфат                             KAl(SO4)2.12H20     чза
69.Калиево антимонил тартарат                          C8H4K2O12Sb2.3H20 чза
70.Калиев ацетат                                                     СН3СООК                чза
71.Калиев бромид                                                    КBr                          чза
72.Калиев дисулфит                                                K2S2O5                     чза
73.Калиев дихидрогенфосфат                                КН2РО4                    чза
74.Калиев дихромат                                                K2Cr2O7                    чза
75.Калиев йодат                                                      KIO3                          чза
76.Калиев йодит                                                      KI                              чза
77.Калиев карбонат                                                 К2СО3                       чист
78.Калиево натриев карбонат                                KNaCO3                   чза
79.Калиево натриев тартарат/Сегн.сол/                KNaC4H4O6.4H20    чза
80.Калиев нитрат                                                     KNO3                         чза
81.Калиев оксалат                                                    К2С2О4.Н20               чза
82.Калиев перхлорат                                               KClO4                        чза
83.Калиев полисулфид                                           K2Sn                            чист
84.Калиев сулфат                                                    K2SO4                         чза
85.Калиев тартарат                                                 К2С4Н4О6.0,5Н20       чза
86.Калиев флуорид                                                 KF                               чза
87.Калиев фталат                                                    С8Н5О4К                     чза
88.Калиев хлорид                                                    KCl                             чза
89.ди-Калиев хидрогенфосфат                              K2HPO4.3H20             чза
90.Калиево хромен сулфат                                     KCr(SO4)2.12H20        чза
91.Калиев хромат                                                    K2CrO4                         чза
92.Калиев цитрат                                                     С6Н5О7К3.Н20             чза 
93.Калциев ацетат                                                    Са/СН3СОО/2.Н20      чза
94.Калциев бромид                                                  CaBr2                            чза
95.Калциев глюконат                                               С12Н22О14Са.Н2О      фарм.
96.Калциев лактат                                                    С6Н10О5Са.5Н20        фарм.
97.Калциев карбонат                                               СаСО3                          чза
98.Калциев нитрат                                                   Ca(NO3)2.4H20            чза
99.Калциев оксалат                                                  СаС2О2.Н20                 чза
100.Калциев стеарат                                                   СаС36Н70О4                фарм.
101.Калциев сулфат                                                    CaSO4.2H20              чза
102. Калциев флуорид                                                CaF2                           чза
103.Калциев хидрогенфосфат                                    CaHPO4.2H20           чза
104.Калциев дихидрогенфосфат                               Ca(H2PO4)2.H20         чза
105.Калциев хлорид                                                    CaCl2.2H20                чза
106.Калциев цитрат                                                     Са3С12Н10О14.4Н20   чза
107.три-Калциев фосфат                                             Са3/РО4/2                  чза
108.Карбамид/уреа/                                                     CO(NH2)2                  чза
109.Кобалтов ацетат                                                    Co(CH3COO)2.4H20  чза
110.Кобалтов карбонат основен                                 СоСО3.Со/ОН/2.nН20 чза
111.Кобалтов нитрат                                                    Co(NO3)2.6H20          чза
112.Кобалтов сулфат                                                    CoSO4.7H20              чза
113.Кобалтов хлорид                                                    CoCl2.6H20               чза
114.Лантанов нитрат                                                     La(NO3)2.6H20         чза
115.Лантанов хлорид                                                    LaCl3.6H20               чза
116.Лимонена киселина монохидрат                          С6Н8О7.Н20              чза
117.Лимонена киселина безводна                               С6Н8О7                     чза
118.Литиев нитрат                                                         LiNO3                       чза
119.Литиев оксалат                                                       Li2C2O4                     чза
120.Литев тетраборат                                                   Li2В4О7                         чза
121.Литиев сулфат                                                        Li2SO4.H20                чза
122.Литев хлорид                                                          LiCl                           чза
123.Магнезиев ацетат                                                   Mg(CH3COO)2.4H20 чза
124.Магнезиев глюконат                                              С12Н22MgO14.хН20  фарм.
125.Магнезиев лактат                                                   MgC6H10O6.3H20     фарм.
126Магнезиев нитрат                                                   Mg(NO3)2.6H2O        чза
127.Магнезиев основен карбонат                         nMgCO3.Mg(OH)2.mH20  чза
128.Магнезиев прекис                                                  MgO2                         чза
129.Магнезиев стеарат                                                 MgC36H70O4              фарм.
130.Магнезиев сулфат                                                  MgSO4.7H20             чза
131.Магнезиев хлорид                                                 MgCl2.6H20               чза
132.Магнезиев цитрат                                                  C6H6O7Mg                 чза
133.Манганов ацетат                                                   Мn(CH3COO)2           чза
134.Манганов нитрат                                                   Mn(NO3)2.4H2O        чза
135.Манганов сулфат                                                   MnSO4.H2O               чза
136.Манганов хлорид                                                   MnCl2.4H2O              чза
137.Меден ацетат                                                         Cu(CH3COO)2.H2O    чза
138.Меден бромид                                                        CuBr2                         чза
139.Меден карбонат базичен                                     CuCO3.Cu(OH)2         чист
140.Меден нитрат                                                       Cu(NO3)2.4H2O            чза
141.Меден оксалат                                                      CuC2O4                         чза
142.Меден оксид                                                          CuO                              чза
143.Меден сулфат                                                        CuSO4.5H2O               чза
144.Меден I хлорид                                                      CuCl                            чист
145.Меден  II хлорид                                                    CuCl2.2H2O               чза
146.Меден хромат                                                         CuCrO4                       чза
147.Метанол                                                                   СН3ОН                       чза
148.Натриево амониев фосфат                                    NaNH4HPO4.4H2O    чза
149.Натриев ацетат                                                       СН3СООNa.3Н2О      чза
150.Натриев ацетат безв.                                              СН3СООNa                 чза
151.Натриев битартарат                                               С4Н5О6Na.Н2О            чза
152.Натриев бромид                                                      NaBr                            чза
153.Натриев борхидрид                                                NaBH4                         чза
154.Натриев бисмутат                                                  NaBiO3.2H2O              чза
155.Натриев волфрамат                                               Na2WO4.2H2O            чза
156.Натриев глюконат                                                 C6H11O7Na                 фарм.
157.Натриев дисулфит                                                  Na2S2O5                      чза
158.Натриев дихидроген фосфат                                 NaH2PO4.H2O           чза
159.ди-Натриев хидроген фосфат/безв/                      Na2HPO4                   чза
160.ди-Натриев хидроген фосфат                               Na2HPO4.2H2O         чза
161.ди-Натриев хидроген фосфат                               Na2HPO4.12H2O       чза
162.Натриев карбонат /безв/                                        Na2CO3                       чза
163.Натриев карбонат                                                  Na2CO3.10H2O            чза
164.Натриев лактат 50% разтвор                                                                    фарм.
165.Натриев молибдат                                                 Na2МoO4.2H2O            чза
166.Натриев нитрат                                                      NaNO3                          чза
167.Натриев нитрит                                                      NaNO2                          чза
168.Натриев оксалат                                                     Na2C2O4                       чза
169.Натриев перборат                                                  NaBO3.4H2O                чза
170.Натриев перкарбонат                                            Na2CO3.1,5H2O2          чза
171.Натриев перхлорат                                                NaClO4.H2O                 чза
172.Натриев селенит                                                    Na2SeO3                       чист
173.Натриев сулфат/безв/                                            Na2SO4                         чза
174.Натриев сулфат                                                     Na2SO4.10H2O             чза
175.Натриев сулфит                                                    Na2SO3                          чза
176.Натриев тартарат                                                  Na2C4H4O6.2H2O        чза
177.Натриев тетраборат/боракс/                                Na2B4O7.10H2O           чза
178.Натриев тиосулфат                                               Na2S2O3.5H2O             чза
179.Натриев тетрафенилборат                                   C24H20BNa                   чза
180.три-Натриев фосфат                                             Na3PO4.12H2O             чза
181.Натриев флуорид                                                  NaF                                чза
182.Натриев хидроген карбонат                                 NaHCO3                       чза
183.Натриев хлорид                                                     NaCl                              чза
184.Натриев цитрат                                                     Na3C6H5O7.2H2O         чза
185.Никелов ацетат                                                     Ni(CH3COO)2               чза
186.Никелов карбонат основен                               NiCO3.2Ni(OH)2.4H2O   чза
187.Никелов нитрат                                                    NiNO3.6H2O                  чза
188.Никелов сулфамат                                              Ni(SO3NH2)2.4H2O       чза
188.Никелов сулфат                                                   NiSO4.6H2O                  чза
190.Никелов хлорид                                                   NiCl2.6H2O                   чза
191.Оксалова киселина                                              Н2С2О4.2Н2О              чза
192.Оловен ацетат                                                     Рв/СН3СОО/2.3Н2О     чза
193.Оловен  йодид                                                     PbI2                                чза
194.Оловен нитрат                                                     Pb(NO3)2                       чза
195.Оловен сулфат                                                     PbSO4                            чза
196.Оловен флуорид                                                  PbF2                               чза
197.Оловен хлорид                                                     PbCl2                             чза
198.Оловен хромат                                                     PbCrO4                          чза
199.Оловен фосфат                                                    Pb3(PO4)2                     чист
200.Смес на Ешка                                                                                             чза
201.Солна киселина 36 %                                          HCl                              чза
202.Сребърен ацетат                                                  СН3СООAg                 чза
203.Сребърен бромид                                                AgBr                            чза
204.Сребърен диетилдитиокарбамат                       C5H10AgNS2               чза
205.Сребърен йодид                                                   AgI                               чза
206.Сребърен нитрат                                                  AgNO3                        чза
207.Сребърен сулфат                                                  Ag2SO4                       чза
208.Сребърен хлорид                                                  AgCl                           чза
209.Сребърен хромат                                                  AgCrO4                       чза
210.Стронциев нитрат                                                Sr(NO3)2                      чза
211.Стронциев хлорид                                               SrCl2                            чза
212.Сярна киселина 95-97 %                                     H2SO4                          чза
213.Тиокарбамид                                                        (NH2)2CS                     чза
214.Толуол                                                                    С7Н8                            чза
215.Фосфорна киселина 85 %                                   Н3РО4                         чза
216.Хлороформ                                                           CHCl3                           чза
217.Цериеви соли     
218.Цинков ацетат                                                    Zn(CH3COO)2.2H2O     чза
219.Цинков глюконат                                              C12H22ZnO14.2H20)     фарм.
220.Цинков лактат                                                    C6H10O6Zn.2H2O         фарм.
221.Цинков нитрат                                                    Zn(NO3)2.6H2O             чза
222.Цинков прекис                                                    ZnO2                               чза
223.Цинков стеарат                                                   ZnC36H70O4                  фарм.
224.Цинков сулфат                                                    ZnSO4.7H2O                  чза
225.цинков фосфат                                                    ZnHPO4.Н2О                  чза
226.Цинков цитрат                                                 Zn3(C6H5O7)2.3H2O        фарм.